Art. 1 OPENINGSUREN VAN HET CLUBHUIS

Het sanitair gedeelte is elke dag open vanaf 9u. Houd het proper! De openingsuren van de bar vind je terug op elke pagina van de website onderaan.

Art. 2 TERREINEN

Alle terreinen zijn dagelijks toegankelijk van 9 t/m 22u (T3 1 T4 t/m 22u30). Terreinen 7 en 8 mogen enkel gereserveerd worden indien T1-6 bezet zijn.

Opgelet:

• Er kan ook tijdens de tornooiperiodes gespeeld worden mits telefonische afspraak met de tornooileiding.

Art. 2 RESERVERINGSSYSTEEM

Onze club maakt reeds enkele jaren gebruik van het terreinreservatiesysteem van Tennis Vlaanderen. Indien je thuis over een internettoegang beschikt kan je een terrein reserveren. Zoniet kan je op de PC in het clubhuis een terrein reserveren. Op die manier kan je er steeds als de kippen bij zijn om de vrije, interessante uurtjes mee te pikken. Reserveren kan via http://www.tennisvlaanderen.be

Telefonisch reserveren kan ook: 050/82 63 06 (reservaties met een tenniskaart van de Gemeente Oostkamp kunnen enkel telefonisch)

Bekijk zeker ook het reservatiereglement via deze link: https://orscamp.be/content/reservatiereglement​ Het reservatiereglement is een aanvulling van het huishoudelijk reglement en dient steeds nageleefd te worden.

Art. 3 INTERNE REGELS

Je moet lid zijn van TC Orscamp om te spelen op de terreinen (op sommige momenten in de daluren kunnen ook spelers met een tenniskaart van de Gemeente Oostkamp komen spelen a rato van maximum 3 keer per persoon per jaar*). 

De jeugd mag vanaf 13 jaar ook spelen op de uren van de volwassenen mits betaling van het lidgeld als avondjeugdspeler. De jeugdleden (tot 18 jaar) die het jeugd- of kidslidgeld betalen mogen zich na 18.30u (terreinen 3 en 4) en na 19u (terreinen 1,2,5,6,7 en 8) niet meer op de terreinen bevinden, ook niet om te spelen met een volwassene.

Bij het niet opdagen van de spelers, in het geval van een gereserveerd terrein, moet men 10 minuten wachttijd in acht nemen om dit terrein in te nemen.

Na het spel is het slepen van het terrein verplicht. De terreinen mogen alleen met speciaal daartoe bestemde pantoffels betreden worden.

Tenniskledij en tennisschoenen zijn verplicht.

*Meer info en extra reglementering betreft de tenniskaarten van de gemeente Oostkamp, via deze link: http://orscamp.be/content/dagplanning

Art. 4 UITNODIGEN VAN EEN  “ NIET-LID ”

Het is toegelaten een niet-lid uit te nodigen op onze terreinen maar alleen in de daluren (=ma, di, woe, do voor 18u en vrijdag hele dag).

De prijs om met een gastspeler te tennissen bedraagt voor volwassenen €8/gastspeler per uur. Men dient online te reserveren met de gastspeler en online te betalen!

Men kan max 3 keer een gastspeler uitnodigen. Deze gast kan dit niet combineren met de beurten van de tenniskaart van de Gemeente Oostkamp. 3 keer als gast komen spelen en 3 keer met een tenniskaart kan niet. Als je met een tenniskaart komt spelen, mag je niet meer als gast komen dat jaar en vica versa.

Een niet-lid mag in totaal 3 keer per seizoen met een lid komen spelen. Na 3 keer moet die persoon lid worden om nog te kunnen tennissen in T.C. Orscamp.

Bij waarneming van het spelen van een lid met een niet-lid zonder dit online te reserveren en te betalen zal dit lid geen enkele uitnodiging meer kunnen doen tijdens de verdere duur van het seizoen en het dubbele van de normale prijs moeten betalen. Meer info in het reservatiereglement: https://orscamp.be/content/reservatiereglement-zomer-2019

Het moet wel duidelijk zijn dat bezoekers die niet aangesloten zijn bij de Tennis Vlaanderen-federatie, niet verzekerd zijn en op eigen verantwoordelijkheid spelen.

Art. 5 INTERCLUB

De ploegkapiteins, met hulp van de betrokken interclubleider, staan in voor de administratie betreffende elke ontmoeting. Deze administratie wordt uitgevoerd via de ELIT webtoepassing. Er wordt gevraagd om de arbeidsplaats rond de computer net te houden en deze met respect te gebruiken.

De ploegkapiteins zijn volledig verantwoordelijk voor het opvolgen van de reglementen. Een opgelopen boete wordt daarom gedragen door de betrokken ploeg die de boete heeft veroorzaakt (behalve voor de jeugd).

Tijdens alle interclubontmoetingen is er steeds een interclubleider aanwezig. Hij/Zij kent het interclubreglement, de spelregels en de arbitrage. Hij/Zij kan ten allen tijde geraadpleegd worden over problemen die zich kunnen voordoen tijdens de ontmoeting.

Art. 6 INFORMATIE

Raadpleeg de nieuwsbrieven via mail, de slideshow in het clubhuis, Facebook, de app van Tennis Vlaanderen en de website www.orscamp.be zodat je op de hoogte bent van alle activiteiten, alle sponsoring en alle nieuwtjes.

Verifieer of je persoonlijke gegevens en vooral je e-mailadres correct zijn ingevuld op de site van Tennis Vlaanderen. Dat e-mailadres wordt immers gebruikt voor de mailing van de nieuwsbrieven.

Art. 7 VERZEKERING AANGESLOTEN LEDEN EN ERKENNING

Bij deze herinneren wij eraan dat alle aangesloten leden via de federale polis van een verzekering dienen te genieten. Het dekreet van 02 maart 1977 betreffende de subsidiëring van de sportverenigingen is op dat vlak zeer strikt. Alle aangesloten leden van alle clubs die onder een federatie resorteren dienen hieraan te beantwoorden. Net zoals in het verleden kunnen door de Bloso-inspectiedienst controles worden uitgevoerd om nauwlettend toe te kijken op het reglementaire verloop van de ledenaangifte. De clubs zelf zullen bij nalatigheid worden uitgesloten van elke rechtstreekse Bloso-subsidiëring zoals toelagen bij aankoop van sportmateriaal, clubmanifestaties, enz... Elk dossier zal geregulariseerd worden met terugwerkende kracht over een periode van 5 jaar.

Alle clubs worden er bijgevolg op gewezen dat het absoluut verplicht is om voor alle leden een lidkaart aan te vragen.

Ledenverzekering ETHIAS.

Het verzekeringscontract is via Tennis Vlaanderen afgesloten bij Ethias. In het kader van bepaalde bepalingen voor de sportfederaties werden in de overeenkomst bijkomende en verhoogde waarborgen voorzien.

Het is noodzakelijk bij ongeval zoniet onmiddellijk dan toch zo vlug mogelijk het aangifteformulier in te vullen en het secretariaat te verwittigen. Aangifteformulieren liggen ter beschikking in het clubhuis. De aangifte wordt door het secretariaat via INTRANET  aan Ethias bezorgd en dat moet gebeuren binnen de 8 dagen, volgend op de dag van het ongeval.

De “Verzekering tegen sportongevallen” dekt volgende waarborgen

burgelijke aansprakelijkheid (lichamelijke en materiële schade);

burgerlijke en strafrechterlijke verdediging;

lichamelijke ongevallen.

De polis ligt ter inzage op het secretariaat van de club. 

Verantwoordelijkheid en verzekering van de barverantwoordelijke

De barverantwoordelijke mag de leden wijzen op hun plichten en gedragingen. Hij heeft het recht te verbieden op de balken of op de bar te klimmen, na de 2de aanmaning kan hij het lid uit de bar verwijderen.

Elke speler die niet aangesloten is bij Tennis Vlaanderen, is niet verzekerd. Een lid dat aangesloten is bij TC Orscamp, sluiten we aan bij Tennis Vlaanderen. 

Art. 8 GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.