Overslaan en naar de inhoud gaan

huishoudelijk reglement

 

Huisreglement Orscamp Tennis en Padel

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

1. De raad van bestuur stelt conform artikel 31 van de statuten het huishoudelijk reglement op, geldend voor alle leden en alle gebruikers van de installaties en hun genodigden.

2. De ledenlijst, het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging evenals de reglementen en statuten van Tennis Vlaanderen liggen ter inzage in het clubhuis.

3. De leden, spelende of niet, worden verzocht elke wijziging van hun persoonlijke gegevens, inclusief hun telefoonnummer, te melden aan het secretariaat.

Hoofdstuk 2: Lidmaatschap

1. Het lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen geldt voor een periode van één jaar en begint steeds op 1 april of vanaf de   aanvaarding van de inschrijving door het bestuur, om te eindigen op 31 maart het volgende jaar. Lid wordt men door de betaling van  het jaarlijkse lidgeld en mits aanvaarding door de raad van bestuur. Het tennis seizoen loopt van 1 april tot 30 september.

2. De raad van bestuur beslist zonder verhaal over de aanvaarding van nieuwe leden en de hernieuwing van het lidmaatschap van bestaande leden.

3. De betaling van het lidgeld geldt als de onvoorwaardelijke aanvaarding van de statuten, dit huishoudelijk reglement en de definitieve beslissingen van de organen van de vereniging.

4. Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks door de raad van bestuur vastgesteld. De geïnde jaarlijkse bijdragen zijn, zonder uitzonderingen, definitief verworven voor de club.

5. Mits naleving van de statuten en onderhavig reglement, heeft elk spelend lid het recht om gedurende het hele zomerseizoen (van begin april tot einde september) en mits naleving van de reservatieregels, gebruik te maken van de beschikbare tennisterreinen.

Hoofdstuk 3: Toegang, kleding en gedrag

1. Het recht op toegang tot de terreinen van ORSCAMP is beperkt tot ORSCAMP-leden in regel met de betaling van hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopend seizoen en hun genodigden. {met uitzonderingen: activiteiten die voor iedereen worden georganiseerd zoals tornooien, interclubs, losse terreinverhuur, events of teambuildings, kinderen die stage volgen.

2. De toegang tot de tennisterreinen en de kleedkamers, is mits naleving van de reservatieregels, exclusief voorbehouden voor spelende ORSCAMP-leden en, mits naleving van het reglement ter zake, hun gastspelers.

3. Op de tennis- en padel terreinen is het dragen van sportkleding {zoals voorgeschreven in de reglementen van Tennís Vlaanderen) en aangepast schoeisel verplicht. Een aanwezige verantwoordelijke kan ten aller tijde een persoon aanspreken hierop, en índien nodig de toegang op het terrein ontzeggen.

4. ORSCAMP is een club met een sociaal, jeugdvriendelijk en dynamisch karakter waar wederzijds respect hoog in het vaandel wordt gedragen. De leden, genodigden en alle begeleidende personen dienen zich hoffelijk, respectvol en voorkomend te gedragen.

5. Gedrag dat erop gericht is anderen uit te sluiten of te discrimíneren, op welke grond dan ook, zal niet worden aanvaard van leden noch genodigden.

6. ORSCAMP verwacht van haar leden dat zij deze waarden ook uitdragen wanneer zij in deze hoedanigheid de club vertegenwoordigen.

7. Op en rond de tennisterreinen, op het domein, in de kleedkamers, douches en toiletten zal de grootste zorg heersen. Papieren, lege blikjes, flessen, enz... mogen niet achtergelaten worden.

8. Honden dienen steeds aan de leiband gehouden te worden. Om hygiënische redenen is het verboden honden uit te laten op het domein. Uitwerpselen dienen steeds onmiddellijk door de begeleider te worden opgeruimd.

9. Ouders worden ten allen tijde geacht toezicht te houden op hun kinderen, behalve tijdens de tennislessen en –trainingen en de andere door de club georganiseerde activiteiten die zich specifiek richten tot deze kinderen en voor zover deze activiteiten plaatsvinden onder toezicht van een door de club aangeduide lesgever of begeleider.

10. Bovendien zorgen de ouders ervoor dat de kinderen zich correct gedragen.

11. Er geldt een absoluut rookverbod in het clubhuis, inclusief de kleedkamers, douches, toiletten en private ruimten. Er wordt evenmin gerookt op de terreinen.

Hoofdstuk 4: Reservatieregels

4.1 Algemeen

1. De terreinen (zowel indoor als outdoor) zijn ten allen tijde beschikbaar mits voorafgaande reservatie door de ORSCAMP-leden. Deze beschikbaarheid kan door de raad van bestuur beperkt worden om cluborganisaties zoals trainingen, lessen, interclub, tornooien, teambuildings, enz... mogelijk te maken. Deze bijzondere reservaties zullen steeds tijdig worden aangeduid in het elektronische reservatiesysteem. In geval van overmacht (regen bij tornooi of interclub) kan ORSCAMP uítzonderlijk een reservatie annuleren, er wordt hiervoor telefonisch contact opgenomen. Tennis - Zomerleden kunnen enkel voor de periode 1/04 - 30/09 gratis reserveren. Vanaf 1 Oktober geldt het wintertarief (€20 per uur indoor) of kunnen er winterabonnementen afgesloten worden.

2. Zomertennis - en padel: Na de aanvaarding van hun inschrijving kunnen de leden een terrein reserveren via internet. Elk lid beschikt hiertoe over één vrije openstaande reservatie op de piekuren. Bij de reservatie dient het lid de eigen naam en die van een ander uitgenodigd lid in te vullen op een dag en uur naar keuze en maximum 14 dagen (tennis) en 9 dagen (padel) vooraf. Men kan slechts opnieuw reserveren als de vorige reservatie vervallen is, hetzij door annulering, hetzij door op het geplande uur te spelen.

3. De spelers op wiens naam gereserveerd werd, dienen ook effectief op het bepaalde uur en terrein te spelen. Als er een andere speler (of betalende gast) in de plaats komt wegens omstandigheden, dient dit op voorhand in de bar te worden gemeld. We rekenen op de medewerking van alle spelers om hun reservatie zo vlug mogelijk te annuleren indien ze niet kunnen aanwezig zijn. Als een gereserveerd uur toch 15 minuten na aanvang van het uur niet bezet zou zijn, komt het vrij voor de overige leden mits een reservatie.

4. De vrije terreinen mogen te allen tijde ingenomen worden door de ORSCAMP-leden míts een reservatie.

5. Bij overbezetting van de terreinen, moet voor het dubbelspel worden gekozen.

6. Reserveren kan alleen buiten of binnen op hetzelfde uur. Spelers moeten dus een keuze maken op voorhand tussen binnen of buíten reserveren. Er wordt voorkeur gegeven aan buiten-reservaties.

7. Tennis: Per speelperiode mag gedurende 55 minuten getenníst worden. tijdens de resterende 5 minuten dienen de spelers hun baan in orde te brengen als volgt:

- Met een sleepnet de gehele oppervlakte van het terrein gelijk maken, nadien sleepnet ophangen.

- Alle niet bij de tennisbaan behorende voorwerpen (flessen; glazen; drinkbekers, papier; afval; enz...) verwijderen, ook al zijn ze achtergelaten door voorgaande reservaties.

4.2 Gastspelers

1. Elk lid kan één of meerdere gastspelers uitnodigen, Er moet echter steeds minstens 1 lid op het terrein meespelen. Een gastspeler mag per jaar slechts drie maal uitgenodigd worden.

2. Voor deze gastspelers bij tennis wordt vóór aanvang van het speeluur bij enkelspel 10€, bij dubbelspel 5€ per gastspeler betaald aan de bar. Voor gastspelers padel is dit in de daluren 7,5€  per speler, in de piekuren 10€ per speler en dit wordt aan de bar betaald. Dit bedrag kan jaarlijks door het bestuur aangepast worden

4.3 Sancties

1. Bij niet naleving of misbruik van de reserveringsregels kan het bestuur de nodige maatregelen nemen om hieraan een einde te stellen en deze praktijken onmogelijk te maken.

2. Het bestuur kan in dit geval, na het betrokken lid (leden) gehoord te hebben, ook een sanctie opleggen, gaande van een waarschuwing tot een uitsluiting.

Hoofdstuk 5: materiaal - onderhoud van de tennisbanen

De leden dienen zorg te dragen voor alle materiaal dat door de club ter beschikking wordt gesteld, o.a. padelrackets, trainersballen, banken, stoelen, televisie, radio, computer. Geen enkel racket, ballen, toestel, gereedschap of meubílair mag

ontleend worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de raad van bestuur.

De tennisterreinen en alle bijbehorend materiaal (tennis- en sleepnetten; scoreborden; kabels; banken; omheining;

scheidsrechterstoelen; sponsorplakkaten; enz.,.) dienen door de leden met de grootste zorg behandeld te worden.

Alle niet bij de tennisbaan behorende voorwerpen (flessen; glazen; drinkbekers, papier; afval; enz...) dienen verwijderd te

worden na het verlaten van het terrein, ook al zijn ze achtergelaten door voorgaande spelers. Zo zorgt iedereen voor een

propere clubomgeving.

Indien het terrein te nat ligt of onbespeelbaar is door andere omstandigheden, mag er niet gespeeld worden. De patrimoniumverantwoordelijk beslist soeverein over de bespeelbaarheid van een terrein. Indien deze niet aanwezig is, beslist de aanwezige terreinverzorger of de clubhuisuitbater hierover. Spelers mogen onder geen beding het terrein op eigen initiatief speelklaar maken {bijvoorbeeld plassen weg slepen).

Hoofdstuk 6: Padel

Padelleden kunnen mits een abonnement het hele jaar door gratis reserveren.

Hoofdstuk 7: Verlichting van de terreinen

De bijdrage in de kostprijs van de terreinverlichting is voor de leden inbegrepen in het jaarlijkse lidgeld.

Hoofdstuk 8 : Tennislessen en -trainingen

In samenspraak met de club worden de lessen en stages gegeven door Tennisschool Crosscourt of CCT voor tennis en door Padelschool Advantage voor padel, die hier optreden als lescoördinators. Zij staan in voor de organisatie van groepslessen, trainingen, actíviteiten en stages ten behoeve van de leden. Privé lessen en trainingen zijn enkel mogelijk na afspraak met de lescoördinators, in overeenstemming met de richtlijnen van het bestuur.

Het is verboden, al dan niet tegen vergoeding, tennislessen en -trainingen voor te stellen of te organiseren behoudens

akkoord van de club en bijhorende lescoördinators en de raad van bestuur.

Hoofdstuk 9: Verzekering en aansprakelijkheid

Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen aangesloten is, valt automatisch onder de door de Tennis Vlaanderen afgesloten polis

sportongevallen. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, evenals persoonlijke ongevallen, zowel

op als rond de tennisterreinen en tijdens de periode vermeld op de Tennis Vlaanderen-aansluitingskaart.

Bij ongeval, zelfs op verplaatsing, dient men onmiddellijk de secretaris of een bestuurslid te verwittigen van de club waar

men bij Tennis Vlaanderen is aangesloten.

Alle schade die, al dan niet opzettelijk, veroorzaakt wordt aan gebouwen, materiaal of meubilair moet door de veroorzaker

ervan vergoed worden.

De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of voor verlies of diefstal van bezittingen van leden of

bezoekers tijdens hun aanwezigheid op de club.

Genodigden van ORSCAMP-leden worden niet aangesloten bij Tennis Vlaanderen. Zij kunnen dus niet genieten van de

hiervoor vermelde verzekering en kunnen dus evenmin genieten van de door deze verzekering geboden dekkingen in geval

van ongeval, aansprakelijkheid en,/of schade. Daarom dienen zij zich desgewenst persoonlijk te verzekeren tegen ongevallen, aansprakelijkheid en schade.

Indien men geen lid is van Tennis Vlaanderen, speelt men op eigen risico, en kan noch Orscamp noch diens Tennis -en Padelscholen verantwoordelijk worden gesteld

Hoofdstuk 10: Andere activiteiten op de club

De raad van bestuur moet vooraf toestemming verlenen voor de organisatie van elke sportieve of extra sportieve activiteit ten behoeve van de leden.

ORSCAMP kan haar clubhuis (tegen vergoeding) ter beschikking stellen voor privé-organisaties van haar leden mits

voorafgaandelijk en gezamenlijk akkoord en in samenspraak met de raad van bestuur en de uitbater.

Hoofdstuk 11: Naleving van dit reglement

 Elk lid die de niet-naleving van dit reglement wenst te melden, kan die doen via secretariaat@orscamp.be. Bij aanvaarding van de klacht zal het bestuur, na de betrokkenen gehoord te hebben, desgevallend de nodige sancties uitspreken; bvb een vermaning, schorsing of uitsluiting. Het bestuur mag alle maatregelen nemen die nodig zijn voor de correcte naleving van het huishoudelijk reglement en de goede werking van het clubgebeuren in het algemeen.

Hoofdstuk 12: Behandeling van personengegeven

De club behoudt zich het recht voor om een ledenlijst onder haar leden te publiceren. Deze lijst omvat van alle leden naam

geslacht, leeftijd, telefoonnummer, en e-mailadres. indien u dit niet wenst, gelieve dit jaarlijks te melden ter gelegenheid van uw inschrijving.

Om het open karakter van de club en de vriendschap onder de leden te stimuleren, publiceert de club regelmatig beelden

van events en wedstrijden op sociale media. Aanvaarding van dit reglement impliceert uw goedkeuring hiervoor.